در دوران های اولیه تاریخ وقتی بشر غذایی را به دست می‌آورد بلافاصله آن را به مصرف می‌رساند. خانواده‌ها و روستاییان آنچه را كه تولید می‌كردند یا به دست می‌آوردند خود مورد استفاده قرار می‌دادند. آنها چون خودكفا بودند لذا نیاز كمتری به بسته بندی غذا یا نگهداری و نقل و انتقال آن وجود داشت. زمانی كه نیاز به ظروف احساس شد، طبیعت پاره ای مواد نظیر لفاف و پوسته در اختیار بشر می گذاشت تا نیازهای خود را برطرف كند. بعدها ظروف تهیه شده شكل تكامل یافته‌ای به خود گرفت و از مواد طبیعی چون چوب كنده كاری شده، گیاهان بافته شده و استخوان حیوانات ساخته می‌شد. از زمانی كه مواد معدنی و شیمیایی كشف شد، فلزسازی و سفالگری توسعه پیدا كرد كه در نتیجه آن سایر اشكال بسته بندی نیز به وجود آمدند.

وزانه بیش از پنج میلیارد لیتر آب آشامیدنی، شیر، آب میوه و سایر مواد غذایی مایع در جهان مصرف می شود. بسته بندی و روش نگهداری نقش مهمی در حفظ كیفیت این محصولات دارد. در واقع مواد غذایی سالم باید بدون نیاز به افزودن مواد نگهدارنده و یا نگهداری در یخچال، بسته بندی شود و در اختیار مصرف كنندگان قرار گیرد. چنین امری چگونه ممكن است؟ مقاله حاضر در صدد ارائه تاریخچه مختصری از روش های بسته بندی و تشریح آخرین فناوری ها در این زمینه است كه در قالب بسته بندی اسپتیك ظهور پیدا كرده است.

در دوران های اولیه تاریخ وقتی بشر غذایی را به دست می آورد بلافاصله آن را به مصرف می رساند. خانواده ها و روستاییان آنچه را كه تولید می كردند یا به دست می آوردند خود مورد استفاده قرار می دادند. آنها چون خودكفا بودند لذا نیاز كمتری به بسته بندی غذا یا نگهداری و نقل و انتقال آن وجود داشت. زمانی كه نیاز به ظروف احساس شد، طبیعت پاره ای مواد نظیر لفاف و پوسته در اختیار بشر می گذاشت تا نیازهای خود را برطرف كند. بعدها ظروف تهیه شده شكل تكامل یافته ای به خود گرفت و از مواد طبیعی چون چوب كنده كاری شده، گیاهان بافته شده و استخوان حیوانات ساخته می شد. از زمانی كه مواد معدنی و شیمیایی كشف شد، فلزسازی و سفالگری توسعه پیدا كرد كه در نتیجه آن سایر اشكال بسته بندی نیز به وجود آمدند.بسته بندی برای موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرند: ۱- بسته بندی محصولاتی كه تعداد زیادی از مصرف كنندگان مشتری آن هستند ۲- محافظت كالاها از آلودگی، آسیب های طبیعی و سرقت ۳- امكان حمل و نقل و نگاهداری كالا ۴- درج اطلاعات و طراحی رنگی برای نشان دادن جذابیت كالا. برای هر محصولی بسته بندی خاصی وجود دارد. اگرچه بسته بندی امروزی امری بدیهی به شمار می رود ولی استفاده از این روش نتیجه سال ها ابداع و در پاره ای موارد اتفاقات ناگهانی بوده است.